ندایی از بهشت می آید ٬ پیچیده در درختان و گلهای بهشتی و عطر میوه های

بهشتی كه صدا می زند هنگامه فراخوان الهی است.

الله اكبر(خدا بزرگ است)

حی علی الصلاه(بشتاب به سو ی نماز)

حی علی الفلاح (بشتابیدبه سوی رستگاری)

و بشتابید به سوی نماز که کلید رستگاری است.

وقتی که این ندا را از بهشت و ملائک می شنوی که تو را به رستگاری می خواند

گویی دعوت حق است به بندگانی که از سوی او آمده اند. دعوتی به حضور بر

سفره کرامت و بخشش الهی که با او سخن بگویی.

بدان هر قطره ای که به آن وضوی عشق می سازی و از دستها و صورتت می چکد

لهیب آتش عذاب الهی را خاموش می کند . و نماز عالی ترین عمل مومن است.

و هنگامی که نماز را شروع می کنند٬تکبیره الاحرام می گویدو هرآنچه جز ذکر حق را

در درون توست پشت سر می افکنی ٬از دنیا و ماسوی الله(هرآنچه غیر خدا)دل می کنی

و فقط در حضور او می ایستی.

در رکوعت سر بر آستانه یار ٬ خم می کنی و در سجده ات پیشانی بر مهر می سایی

که زیباترین جلو ه بندگی است. از شهد شیرینی حضور می نوشی و مست می

عرفان و معرفت حق می شویی و هنگامی که به قنوت رسیدی خواسته ات را

از صمیم قلب فقط با او در میان می گذاری و اجابت را از او می خواهی و حالا

گویی در قلب بهشت از شمیم گلهای بهشتی از خود بیخود شد ه ای و

هنگامی که به عظمت انبیاء و رسولان الهی شهادت دادی ٬ سلام عشق را

نثار نبی مکرم اسلام و مومنین و صالحین می کنی.

چه لذتی دارد همنوا شدن با خیل عاشقان در وقت نماز و هم کلام شدن با

معبودی که سر سپرده اوست.

و نماز زیباترین جلوه عبودیت است و بهترین

نجوای مومن در آستانه حق تعالی ونماز راه نجات و رستگاری است.

نمازی که باعشق آغاز شود به عشق تمام می شود.

منبع: namaz57.blogfa.com