امام علی علیه السلام فرمودند:
الصلوة حصن من سطوات الشیطان 
نماز قلعه و دژ محکمی است که نمازگزار را از حملات شیطان نگاه می دارد.
(غررالحکم ، ص 56 )